Invited Review

Date

 • 03/17/2021

  Ionic gating in the study of superconductivity (in Chinese)

   

  Qu Z Z, Jiang X Y, Lu J M, Chen Q H, Ye J T

  Sci Sin-Phys Mech Astron, 51:047410 (2021)

 • 01/05/2021

  Combinatorial film and high-throughput characterization methods of phase diagram for high-Tc superconductors

   

 • 11/13/2019

  Recent advances in high-throughput superconductivity research

   

  Jie Yuan , Valentin Stanev, Chen Gao, Ichiro Takeuchi ,Kui Jin

  Supercond. Sci. Technol. 32 123001(2019)

 • 09/04/2018

  High-throughput research on superconductivity

   

  MingYang Qin, Zefeng Lin, ZhongXu Wei, BeiYi Zhu, Jie Yuan,Ichiro Takeuchi and Kui Jin

  Chin. Phys. B 27 127402 (2018)

 • 10/12/2017

  Applications and perspective of near-field microwave microscope in high-throughput characterizations of superconducting materials

   

  MingYang Qin, YuJun Shi, ZhongXu Wei, BeiYi Zhu, Jie Yuan and Kui Jin

  Chin. Sci. Bull. 62 4025 (2017)

 • 04/01/2016

  Transport anomalies and quantum criticality in electron-doped cuprate superconductors

   

  Xu Zhang, Heshan Yu, Ge He, Wei Hu, Jie Yuan, Beiyi Zhu, Kui Jin

  Physica C, 52518 (2016)

 • 12/05/2015

  A brief analysis of annealing process for electron-doped cuprate superconductors

   

  Jia Yan-Li, Yang Hua, Yuan Jie, Yu He-Shan, Feng Zhong-Pei, Xia Hai-Liang, Shi Yu-Jun, He Ge, Hu Wei, Long You-Wen Zhu Bei-Yi, Jin Kui

  Acta Phys. Sin. 64 0217402 (2015)

 • 09/05/2015

  Research trends in electron-doped cuprate superconductors

   

  J. Yuan, G. He, H. Yang, Y. Shi, B.Y.Zhu and Kui Jin

  Sci. China-Phys. Mech. Astron. 58 107401 (2015)Papers

2021

 • 07/15

  Determining the absolute value of magnetic penetration depth in small-sized superconducting films

   

  Ruozhou Zhang, Mingyang Qin, Lu Zhang, Lixing You, Chao Dong, Peng Sha, Qihong Chen, Jie Yuan and Kui Jin

  Supercond. Sci. Technol. 34 085022(2021)

 • 06/02

  Enhancement of electron correlations in ion-gated FeSe film by in situ Seebeck and Hall measurements

   

  Xu Zhang, Zhongpei Feng, Xinjian Wei, Zefeng Lin, Xingyu Jiang, Wei Hu, Zhongxu Wei, Mingyang Qin, Juan Xu, Rui Xiong, Jing Shi, Jie Yuan, Beiyi Zhu, Qihong Chen, Kui Jin

  Phys. Rev. B 103, 214505 (2021)

 • 04/09

  Two superconductor-insulator phase transitions in the spinel oxide Li1±xTi2O4?δ induced by ionic liquid gating

   

  Zhongxu Wei, Qian Li, Ben-Chao Gong, Xinjian Wei, Wei Hu, Zhuang Ni, Ge He, Mingyang Qin, Anna Kusmartseva, Fedor V. Kusmartsev, Jie Yuan, Beiyi Zhu, Qihong Chen, Jian-Hao Chen, Kai Liu, and Kui Jin

  Phys. Rev. B 103,L140501 (2021)

 • 01/27

  Implementation of complete Boolean logic functions in single spin-orbit torque device

   

  Yunchi Zhao, Guang Yang, Jianxin Shen, Shuang Gao, Jingyan Zhang, Jie Qi, Haochang Lyu, Kui Jin and Shouguo Wang

  AIP Advances 11, 015045 (2021)

 • 01/22

  Quantum criticality tuned by magnetic field in optimally electron-doped cuprate thin films

   

  Xu Zhang, Heshan Yu, Qihong Chen, Runqiu Yang, Ge He, Ziquan Lin, Qian Li, Jie Yuan, Beiyi Zhu, Liang Li, Yi-feng Yang, Tao Xiang, Rong-Gen Cai, Anna Kusmartseva, F. V. Kusmartsev, Jun-Feng Wang and Kui Jin

  Phys. Rev. B 103, 014517 (2021)

2020

 • 12/30

  Doping effects of transition metals on the superconductivity of (Li,Fe)OHFeSe films

   

  Dong Li, Peipei Shen, Sheng Ma, Zhongxu Wei, Jie Yuan, Kui Jin, Li Yu, Fang Zhou, Xiaoli Dong, Zhongxian Zhao

  Chin. Phys. B 017402 (2021)

 • 11/13

  Enhancement of the lower critical field in FeSe-coated Nb structures for superconducting radio-frequency applications

   

  Zefeng Lin, MingYang Qin, Dong Li, Peipei Shen, Liping Zhang, Zhongpei Feng, Peng Sha, Jun Miao, Jie Yuan, Xiaoli Dong, Chao Dong, Qing Qin, Kui Jin

  Supercond. Sci. Technol. 34 (2021)

 • 10/19

  Anisotropy of flux pinning properties in superconducting (Li,Fe)OHFeSe thin films

   

  Jens Hanisch, Yulong Huang Dong Li, Jie Yuan, Kui Jin,Xiaoli Dong, Evgeny Talantsev, Bernhard Holzapfel, Zhongxian Zhao

  Supercond. Sci. Technol. 33 (2020)

 • 06/30

  Emergent superconductivity in single-crystalline MgTi2O4 films via structural engineering

   

  W. Hu, Z.P Feng,B.-C. Gong,G. He, D. Li, M.Y. Qin, Y.J. Shi, Qian Li, Qinghua Zhang,Jie Yuan, Beiyi Zhu, Kai Liu, Tao Xiang, Lin Gu, Fang Zhou, Xiaoli Dong, Zhongxian Zhao, Kui Jin

  Phys. Rev. B 101, 220510R (2020)

 • 05/25

  Degenerate antiferromagnetic states in spinel oxide LiV2O4

   

  Ben-Chao Gong, Huan-Cheng Yang, Kui Jin, Kai Liu, Zhong-Yi Lu

  Chinese Phys. B 29 077508 (2020)

 • 05/19

  A selective control of volatile and non-volatile superconductivity in an insulating copper oxide via ionic liquid gating

   

  X.J. Wei,H.-B. Li, Q.H. Zhang, D. Li, M.Y. Qin, L. Xu, W. Hu, Q. Huan, L. Yu, J. Miao, Jie Yuan, Beiyi Zhu, A. Kusmartseva, F.V. Kusmartsev, A.V. Silhanek, T. Xiang, W.Q. Yu, Y. Lin, L. Gu, P. Yu, Q.H. Chen, and K. Jin

  Sci. Bull. 65, 1607 (2020) Cover Story See also Sci. Bull.: News & Views

 • 02/20

  Measurement of magnetic penetration depth in superconducting films by two-coil mutual inductance technique

   

  Zhang Ruo-Zhou, Qin Ming-Yang, Zhang Lu, You Li-Xing, Dong Chao, Sha Peng, Yuan Jie, Jin Kui

  Acta Phys. Sin. 69 047401 (2020) Cover Story

 • 01/17

  Doping evolution of the charge excitations and electron correlations in electron-doped superconducting La2-xCexCuO4

   

  J.Q. Lin, J. Yuan, K. Jin, ,Z.P. Yin, G. Li, K.-J Zhou, X.Y. Lu, M. Dantz, T. Schmitt, H. Ding, H.Z. Guo, M.P.M. Dean, and X.R. Liu

  npj Quantum Mater. 4, 5 (2020)

 • 01/09

  Combinatorial laser molecular beam epitaxy system integrated with specialized low-temperature scanning tunneling microscopy

   

  Ge He, Zhongxu Wei, Zhongpei Feng, Xiaodong Yu, Beiyi Zhu, Li Liu, Kui Jin, Jie Yuan, Qing Huan

  Rev. Sci. Instrum. 91.013904 (2020)

2019

 • 12/03

  In situ Magnetic Measurements of Ionic-Liquid-Gated Superconducting Films

   

  Mingyang Qin, Ruozhou Zhang, Zefeng Lin, Zhongpei Feng, Xinjian Wei, Sylvain Blanco Alvarez, Chao Dong, Alejandro V. Silhanek, Beiyi Zhu, Jie Yuan, Qing Qin, Kui Jin

  Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 33, 159–163(2020)

 • 11/13

  Anomalies of upper critical field in the spinel superconductor LiTi2O4-δ

   

  Zhongxu Wei, Ge He, Wei Hu, Zhongpei Feng, Xinjian Wei, Chun Yuen Ho, Qian Li, Jie Yuan, Chuanying Xi, Zhaosheng Wang, Qihong Chen, Beiyi Zhu, Fang Zhou, Xiaoli Dong, Li Pi, A. Kusmartseva, F. V. Kusmartsev, Zhongxian Zhao, Kui Jin

  Phys.Rev.B.100.184509 (2019)

 • 10/31

  Giant enhancement of critical current density at high field in superconducting (Li,Fe)OHFeSe films by Mn doping

   

  Dong Li, Jie Yuan , Peipei Shen, Chuangying Xi, Jinpeng Tian, Shunli Ni, Jingsong Zhang, Zhongxu Wei, Wei Hu, Zian Li, Li Yu, Jun Miao, Fang Zhou, Li Pi, Kui Jin, Xiaoli Dong, Zhongxian Zhao

  Supercond. Sci. Technol. 32. 12LT01 (2019)

 • 10/30

  Ionic Liquid Gating Induced Protonation of Electron-Doped Cuprate Superconductors

   

  Mohsin Rafique, Zhongpei Feng, Zefeng Lin, Xinjian Wei, Menghan Liao, Ding Zhang,Kui Jin, Qi-Kun Xue

  Nano Lett. 19 7775-7780 (2019)

 • 09/27

  Obtaining the scattering rate of different Tc0 FeSe thin films via spectroscopic ellipsometry

   

  Yujun Shi, Jie Lian, Zhongpei Feng, Minglin Zhao, Kui Jin, Haonan Song, MingyangWei, KaiDai, Qingfen Jiang, JiaxiongFang

  Journal of Vacuum Science & Technology B 37, 052907 (2019)

 • 09/19

  Two-gap feature in optimally electron-doped cuprates

   

  Wei Hu, Zhongpei Feng, Jie Yuan, Tao Xiang, Dingping Li, Baruch Rosenstein, Beiyi Zhu, Kui Jin

  Phys. Rev. B 100, 094524 (2019)

 • 08/21

  Study the optical properties of Pr2CuO4 thin films with different Tc0 via spectroscopic ellipsometry

   

  Yujun Shi, Jie Lian, Xinjian Wei, Kui Jin, Haonan Song, MingyangWei, KaiDai, Qingfen Jiang, JiaxiongFang

  Mater.Res.Express6 106416 (2019)

 • 06/01

  Near-Infrared Reflectivity of Superconducting FeSe Thin Films

   

  Yanmin Zhang, Wen Xu, Zhongpei Feng, Zefeng Lin, Kui Jin, Jie Zhang, Shun Zhou, Zhaojun Liu, Chen Guan, Tiandi Chen, Junqi Wang, Lan Ding, Sasa Zhang

  IEEE Photonics J. 11 6500609 (2019)

 • 04/04

  Tunable superconductivity in parent cuprate Pr2CuO4±δ thin films

   

  Xinjian Wei, Ge He, Wei Hu, Xu Zhang, Mingyang Qin, Jie Yuan, Beiyi Zhu, Yuan Lin, and Kui Jin

  Chin. Phys. B 28 057401 (2019)

 • 02/25

  Study the relation between band gap value and lattice constant of MgTi2O4

   

  Yujun Shi, Jie Lian, Wei Hu, Yuxiang Liu, Ge He, Kui Jin, Haonan Song, Kai Dai, Jiaxiong Fang

  Journal of Alloys and Compounds 788 891-896 (2019)

2018

 • 10/20

  Preparation and characterization of high-quality FeSe single crystal thin films

   

  Yang HuaFeng Zhong-PeiLin Ze-FengHu WeiQin Ming-YangZhu Bei-YiYuan JieJin Kui

  Acta Phys. Sin. 67 207416 (2018)

 • 06/04

  Spin-orbital polarons in electron doped copper oxides

   

  Anna Kusmartseva, Heshan Yu, Kui Jin, F.V. Kusmartsev

  J. Magn. Magn. Mater. 459 202–205 (2018)

 • 04/27

  Bosonic excitations and electron pairing in an electron-doped cuprate superconductor

   

  M. C. Wang, H. S. Yu, J. Xiong, Y.-F. Yang, S. N. Luo, K. Jin, and J. Qi

  Phys. Rev. B 97 155157 (2018)

 • 04/08

  Distinction between critical current effects and intrinsic anomalies in the point-contact Andreev reflection spectra of unconventional superconductors

   

  Ge He, Zhong-Xu Wei, Jeremy Brisbois, Yan-Li Jia, Yu-Long Huang, Hua-Xue Zhou, Shun-Li Ni, Alejandro V Silhanek, Lei Shan, Bei-Yi Zhu, Jie Yuan, Xiao-Li Dong, Fang Zhou, Zhong-Xian Zhao, Kui Jin

  Chin. Phys. B 27 047403 (2018)

 • 03/06

  Tunable critical temperature for superconductivity in FeSe thin films by pulsed laser deposition

   

  Zhongpei Feng, Jie Yuan, Ge He, Wei Hu, Zefeng Lin, Dong Li, Xingyu Jiang, Yulong Huang, Shunli Ni, Jun Li, Beiyi Zhu, Xiaoli Dong, Fang Zhou, Huabing Wang, Zhongxian Zhao, Kui Jin

  Sci. Rep. 8 4039 (2018)

 • 03/05

  The effects of oxygen in spinel oxide Li1+xTi2-xO4-δ thin films

   

  Yanli Jia, Ge He, Wei Hu, HuaYang, ZhenzhongYang, HeshanYu, Qinghua Zhang, Jinan Shi, Zefeng Lin, JieYuan, Beiyi Zhu, Lin Gu, Hong Li, Kui Jin

  Sci. Rep. 8 3995 (2018)

 • 01/25

  Reemergence of high-Tc superconductivity in the (Li1-xFex)OHFe1-ySe under high pressure

   

  J.P. Sun, P. Shahi, H.X. Zhou, Y.L. Huang, K.Y. Chen, B.S. Wang, S.L. Ni, N.N. Li, K. Zhang, W.G. Yang, Y. Uwatoko, G. Xing, J. Sun, D.J. Singh, K. Jin, F. Zhou, G.M. Zhang, X.L. Dong, Z.X. Zhao, J.-G. Cheng

  Nature Commun. 9 0380 (2018)

2017

 • 12/18 

  Electric-field control of ferromagnetism through oxygen ion gating

   

  Hao-Bo Li, Nianpeng Lu, Qinghua Zhang, Yujia Wang, Deqiang Feng, Tianzhe Chen, Shuzhen Yan, Zheng Duan, Zhuolu Li, Yujun Shi, Weichao Wang, Wei-Hua Wang, Kui Jin, Hui Liu, Jing Ma, Lin Gu, Cewen Nan, Pu Yu

  Nature Commun. 8 2156 (2017)

 • 12/01 

  Nematic superconducting state in iron pnictide superconductors

   

  Jun Li, Paulo J. Pereira, Jie Yuan, Yang-Yang Lv, Mei-Ping Jiang, Dachuan Lu, Zi-Quan Lin, Yong-Jie Liu, Jun-Feng Wang, Liang Li, Xiaoxing Ke, Gustaaf Van Tendeloo, Meng-Yue Li, Hai-Luke Feng, Takeshi Hatano, Hua-Bing Wang, Pei-Heng Wu, Kazunari Yamaura, Eiji Takayama-Muromachi, Johan Vanacken, Liviu F. Chibotaru, Victor V. Moshchalkov

  Nature Commun. 8 1880 (2017)

 • 10/27

  Fermi surface reconstruction and anomalous low-temperature resistivity in electron-doped La2-xCexCuO4

   

  Tarapada Sarkar, P. R. Mandal, J. S. Higgins, Yi Zhao, Heshan Yu, Kui Jin, Richard L. Greene

  Phys. Rev. B 96 155449 (2017)

 • 10/25

  Superconducting (Li,Fe)OHFeSe Film of High Quality and High Critical Parameters

   

  Yulong Huang, Zhongpei Feng, Shunli Ni, Jun Li, Wei Hu, Shaobo Liu, Yiyuan Mao, Huaxue Zhou, Fang Zhou, Kui Jin, Huabing Wang, Jie Yuan, Xiaoli Dong, Zhongxian Zhao

  Chin. Phys. Lett. 34 077404 (2017) Express Letters

 • 10/12

  Applications and perspective of near-field microwave microscope in high-throughput characterizations of superconducting materials

   

  MingYang Qin, YuJun Shi, ZhongXu Wei, BeiYi Zhu, Jie Yuan and Kui Jin

  Chin. Sci. Bull. 62 4025 (2017) Invited Review

 • 09/28

  Normal-state gap in the parent cuprate Pr2CuO4±δ

   

  Ge He, Xinjian Wei, Xu Zhang, Lei Shan, Jie Yuan, Beiyi Zhu, Yuan Lin and Kui Jin

  Phys. Rev. B 96 104518 (2017)

 • 09/05

  Raman study of electron-phonon coupling in thin films of the spinel oxide superconductor LiTi2O4

   

  D. Chen, Y.-L. Jia, T.-T. Zhang, Z. Fang, K. Jin, P. Richard, and H. Ding

  Phys. Rev. B 96 094501 (2017)

 • 08/22

  Ratchet effects in superconducting ring-shaped devices

   

  Jiangdong Ji, Xingyu Jiang, Jie Yuan, Ge He, Biaobing Jin, Beiyi Zhu, Xiangdong Kong, Xiaoqing Jia, Lin Kang, Weiwei Xu, Jian Chen, Kui Jin, Peiheng Wu

  Supercond. Sci. Technol. 30 105003 (2017)

 • 07/12

  Healing Effect of Controlled Anti-Electromigration on Conventional and High-Tc Superconducting Nanowires

   

  Xavier D. A. Baumans, Joseph Lombardo, Jérémy Brisbois, Gorky Shaw, Vyacheslav S. Zharinov, Ge He, Heshan Yu, Jie Yuan, Beiyi Zhu, Kui Jin, Roman B. G. Kramer, Joris Van de Vondel and Alejandro V. Silhanek

  Small 13 1700384 (2017)

 • 06/06

  Electronic structure and nematic phase transition in superconducting multiple-layer FeSe films grown by pulsed laser deposition method

   

  Bing Shen, Zhongpei Feng, Jianwei Huang, Yong Hu, Qiang Gao, Cong Li, Yu Xu, Guo-Dong Liu, Li Yu, Lin Zhao, Kui Jin, and X J Zhou

  Chin. Phys. B 26 077402 (2017)

 • 05/19

  Anomalous in-plane magnetoresistance of electron-doped cuprate La2-xCexCuO4±δ

   

  Heshan Yu, Ge He, Yanli Jia, Xu Zhang, Jie Yuan, Beiyi Zhu, A.Kusmartseva, F.V.Kusmartsev and Kui Jin

  Sci. China-Phys. Mech. Astron. 60 097411 (2017)

 • 05/18

  Manipulating composition gradient in cuprate superconducting thin films

   

  Heshan Yu, Jie Yuan, Beiyi Zhu and Kui Jin

  Sci. China-Phys. Mech. Astron. 60 087421 (2017) Cover Story

 • 04/15

  Study of spinel LiTi2O4 superconductors via near-infrared reflection experiments

   

  Yanmin Zhang, Wen Xu, Lan Ding, Xia Chen, Jie Zang, Changneng Liang, Hongying Mei, Yanli Jia, Kui Jin, Chen Guan, Tiandi Chen, Sasa Zhang

  Opt. Lett. 42 1552 (2017)

 • 04/07

  Doping Mn into (Li1-xFex)OHFe1-ySe superconducting crystals via ion-exchange and ion-release/introduction syntheses

   

  Huaxue Zhou, Shunli Ni, Jie Yuan, Jun Li, Zhongpei Feng, Xingyu Jiang, Yulong Huang, Shaobo Liu, Yiyuan Mao, Fang Zhou, Kui Jin, Xiaoli Dong, Zhongxian Zhao

  Chin. Phys. B 26 057402 (2017)

 • 02/21

  Anisotropic electron-phonon coupling in the spinel oxide superconductor LiTi2O4

   

  Ge He, Yanli Jia, Xingyuan Hou, Zhongxu Wei, Haidong Xie, Zhenzhong Yang, Jie Yuan, Lei Shan, Beiyi Zhu, Hong Li, Lin Gu, Kai Liu, Tao Xiang and Kui Jin

  Phy. Rev. B 95 054510 (2017)

2016

 • 12/15

  Vortex ratchet effects in a superconducting asymmetric ring-shaped device

   

  Jiangdong Ji, Jie Yuan, Ge He, Biaobing Jin, Beiyi Zhu, Xiangdong Kong, Xiaoqing Jia, Lin Kang, Kui Jin, and Peiheng Wu

  Appl. Phys. Lett. 109 242601 (2016)

 • 11/14

  The upper critical field and its anisotropy in (Li1-xFex)OHFe1-ySe

   

  Zhaosheng Wang, Jie Yuan, J Wosnitza, Huaxue Zhou, Yulong Huang, Kui Jin, Fang Zhou, Xiaoli Dong and Zhongxian Zhao

  J. Phys.: Condens. Matter 29 025701 (2017)

 • 11/02

  Evidence for multi-gap symmetry from grain boundary effects in polycrystalline Ba0.6K0.4Fe2As2 microbridge

   

  Ya Huang, Xian-Jing Zhou, Zhao-Shun Gao, Hao Wu, Ge He, Jie Yuan, Kui Jin, Paulo J Pereira, Min Ji, De-Yue An, Jun Li,Takeshi Hatano, Biao-Bing Jin, Hua-Bing Wang and Pei-Heng Wu

  Supercond. Sci. Technol. 30 015006 (2017)

 • 10/09

  Dielectric functions of La-based cuprate superconductors for visible
  and near-infrared wavelengths

   

  Minglin Zhao, Jie Lian, Heshan Yu, Kui Jin, Liping Xu, Zhigao Hu, Xiulun Yang, Shishou Kang

  Appl. Surf. Sci. 421 611 (2016)

 • 10/01

  Investigation of the optical properties of LiTi2O4 and Li4Ti5O12 spinel films by spectroscopic ellipsometry

   

  Ming-Lin Zhao, Jie Lian, Yan-Li Jia, Kui Jin, Li-Ping Xu, Zhi-Gao Hu, Xiu-Lun Yang and Shi-Shou Kang

  Opt. Mater. Express 6 3366 (2016)

 • 08/18

  Observation of Ising spin-nematic order and its close relationship to the superconductivity in FeSe single crystals

   

  Yuan Dongna, Yuan Jie, Huang Yulong, Ni Shunli, Feng Zhongpei, Zhou Huaxue, Mao Yiyuan, Jin Kui, Zhang Guangming, Dong Xiaoli, Zhou Fang, Zhao Zhongxian

  Phy. Rev. B 94 060506(R) (2016)

 • 06/09

  Synthesis of large FeSe superconductor crystals via ion release/introduction and property characterization

   

  Yuan Dongna, Yulong Huang, Shunli Ni, Huaxue Zhou, Yiyuan Mao, Wei Hu, Yuan Jie, Jin Kui, Zhang Guangming, Dong Xiaoli, Zhou Fang

  Chin. Phys. B 25 077404 (2016)

 • 05/25

  Evolution of electronic states in n-type copper oxide superconductor via electric double layer gating

   

  Kui Jin, Wei Hu, Beiyi Zhu, Dohun Kim,Jie Yuan, Yujie Sun, Tao Xiang, Michael S. Fuhrer, Ichiro Takeuchi & Richard. L. Greene

  Sci. Rep. 6 26642 (2016)

 • 03/05

  Rapid preparations of Bi1-xLaxFeO3±δ thin films and their ferroelectric properties

   

  Shi Yu-Jun, Zhang Xu, Qin Lei, Jin Kui, Yuan Jie, Zhu Bei-Yi, Zhu Yun

  Acta Phys. Sin. 65 058101 (2016)

2015

 • 12/25

  Nuclear-Magnetic-Resonance Properties of the Staircase Kagomé Antiferromagnet PbCu3Te7

   

  Dai Jia, Wang Peng-Shuai, Sun Shan-Shan, Pang Fei, Zhang Jin-Shan, Dong Xiao-Li, Yue Gen, Jin Kui, Cong Jun-Zhuang, Sun Yang and Yu Wei-Qiang

  Chin. Phys. Lett. 32 127503 (2015)

 • 10/08

  Reversible electrochemical modulation of the superconducting transition temperature of LiTi2O4 ultrathin films by ionic liquid gating

   

  S. Maruyama, J. Shin, X. Zhang, R. Suchoski, S. Yasui, K. Jin, R. L. Greene, and I. Takeuchi

  Appl. Phys. Lett. 107 142602 (2015)

 • 08/31

  Ellipsometric study of the optical properties of n-type superconductor La1.9Ce0.1CuO4

   

  Minglin Zhao, Jie Lian, Zhaozong Sun, Wenfu Zhang, Mengmeng Li, Ying Wang, Heshan Yu, Kui Jin, and Xueyuan Hu

  Opt. Mater. Express 5 244232 (2015)

 • 08/24

  (Li0.84Fe0.16)OHFe0.98Se superconductor: Ion-exchange synthesis of large single-crystal and highly two-dimensional electron properties

   

  Xiaoli Dong, Kui Jin, Dongna Yuan, Huaxue Zhou, Jie Yuan, Yulong Huang, Wei Hua, Junliang Sun, Ping Zheng, Wei Hu, Yiyuan Mao, Mingwei Ma, Guangming Zhang, Fang Zhou, and Zhongxian Zhao

  Phys. Rev. B 92 064515 (2015) Editor's Suggestion

 • 07/03

  Local destruction of superconductivity by non-magnetic impurities in mesoscopic iron-based superconductors

   

  Jun Li, Min Ji, Tobias Schwarz, Xiaoxing Ke, Gustaaf Van Tendeloo, Jie Yuan, Paulo J. Pereira, Ya Huang, Gufei Zhang, Hai-Luke Feng, Ya-Hua Yuan, Takeshi Hatano, Reinhold Kleiner, Dieter Koelle, Liviu F. Chibotaru, Kazunari Yamaura, Hua-Bing Wang, Pei-Heng Wu, Eiji Takayama-Muromachi, Johan Vanacken1 & Victor V. Moshchalkov

  Nature Commn. 6 7614 (2015)

 • 06/29

  High upper critical fields of superconducting Ca10(Pt4As8)(Fe1.8Pt0.2As2)5 whiskers

   

  Jun Li, Gufei Zhang, Wei Hu, Ya Huang, Min Ji, Han-Cong Sun, Xian-Jing Zhou, De-Yue An, Lu-Yao Hao, Qiang Zhu, J. Yuan, Kui Jin, Hong-Xuan Guo, Daisuke Fujita, Takeshi Hatano, Kazunari Yamaura, Eiji Takayama-Muromachi, Hua-Bing Wang,) Pei-Heng Wu,1 Johan Vanacken and Victor V. Moshchalkov

  Appl. Phys. Lett. 106 262601 (2015)

 • 05/20 

  Anomalous magnetoresistance in the spinel superconductor LiTi2O4

   

  K. Jin, G. He, X. Zhang, S. Maruyama, S. Yasui, R. Suchoski, J. Shin,Y. Jiang, H.S. Yu, J. Yuan, L. Shan, F.V. Kusmartsev, R. L. Greene, and I.Takeuchi

  Nature Commun. 6 7183 (2015)

 • 04/03 

  What drives superconductivity in Pt-doped IrTe2?

   

 • 01/21

  The phase diagram of electron-doped La2-xCexCuO4-δ

   

  H. Saadaoui, Z. Salman, H. Luetkens, T. Prokscha, A. Suter, W.A. MacFarlane, Y. Jiang,K. Jin, R.L. Greene, E. Morenzoni, and R.F. Kiefl

  Nature Commun. 6 6041 (2015)

 • 01/14

  Phase diagram of (Li1-xFex)OHFeSe: a bridge between iron selenide and arsenide superconductors

   

  X. Dong, H.X. Zhou, H.X. Yang,J. Yuan, K. Jin, F. Zhou, D.N. Yuan, L.L. Wei, J.Q. Li, X.Q. Wang, G.M. Zhang, and Z.X. Zhao

  J. Am. Chem. Soc. 137 66 (2015)

2013-2014

 •  

  Impurity effects on the normal-state transport properties of Ba0.5K0.5Fe2As2 superconductors

   

  Jun Li, Jie Yuan, Min Ji, Gufei Zhang, Jun-Yi Ge, Hai-Luke Feng, Ya-Hua Yuan, Takeshi Hatano, Wei Hu, Kui Jin, Tobias Schwarz, Reinhold Kleiner, Dieter Koelle, Kazunari Yamaura, Hua-Bing Wang, Pei-Heng Wu, Eiji Takayama-Muromachi, Johan Vanacken, and Victor V. Moshchalkov

  Phys. Rev. B 90 024512 (2014)

 •  

  Combinatorial search of superconductivity in Fe-B composition spreads

   

  K. Jin, R. Suchoski, S. Fackler, Y. Zhang, X. Pan, R. L. Greene, and I. Takeuchi

  APL Mater. 1 042101 (2013)

Before 2013

 •  

  Quantum critical scaling at the edge of Fermi liquid stability in a cuprate superconductor

   

  N. P. Butch, K. Jin, K. Kirshenbaum, R. L. Greene, and J. Paglione

  Proc. Natl. Acad. Sci. USA 109 8440 (2012)

 •  

  Link between spin fluctuations and electron pairing in copper oxide superconductors

   

  K. Jin, N. P. Butch, K. Kirshenbaum, J. Paglione, and R. L. Greene

  Nature 476, 73 (2011) See also Nature: News & Views highlight

 •  

  Anomalous enhancement of the superconducting transition temperature of electron-doped La2-xCexCuO4 and Pr2-xCexCuO4 cuprate heterostructures

   

  K. Jin, P. Bach, X. H. Zhang, U. Grupel, E. Zohar, I. Diamant, Y. Dagan, S. Smadici, P. Abbamonte, and R. L. Greene

  Phys. Rev. B 83 060511(R) (2011)

 •  

  Evidence for antiferromagnetic order in La2-xCexCuO4 from angular magnetoresistance measurements

   

  K. Jin, X.H. Zhang, P. Bach, and R.L. Greene

  Phys. Rev. B 80 012501 (2009)

 •  

  Low temperature Hall effect in electron-doped superconductor La2-xCexCuO4 thin films

   

  K. Jin, B. Y. Zhu, B. X. Wu, L. J .Gao, and B. R. Zhao

  Phys. Rev. B 78 174521 (2008)

 •  

  Normal-state transport in electron-doped La2-xCexCuO4 thin films in magnetic fields up to 40 Tesla

   

  K. Jin, B. Y. Zhu, B. X. Wu, J. Vanacken, V. V. Moschalkov, B. Xu, L. X. Cao, X. G. Qiu, and B. R. Zhao

  Phys. Rev. B 77 172503 (2008)

 •  

  Evolution of Charge Carriers for transport in electron-doped cuprate superconductor La1.89Ce0.11CuO4 thin films

   

  K. Jin, B. Y. Zhu, J. Yuan, H. Wu, L. Zhao, B. X. Wu, Y. Han, B. Xu, L. X. Cao, X. G. Qiu, and B. R. Zhao

  Phys. Rev. B 75 214501 (2007)

 •  

  Metallic oxide p - I - n junctions with ferroelectric as the barrier

   

  J. Yuan, H. Wu, L. X. Cao, L. Zhao, K. Jin, B. Y. Zhu, S. J. Zhu, J. P. Zhong, J. Miao, B. Xu, X. Y. Qi, X. G. Qiu, X. F. Duan, and B. R. Zhao

  Applied Physics Letters 90 102113 (2007)

 •  

  Coexistence of superconductivity and ferromagnetism in a dilute cobalt-doped La1.89Ce0.11CuO4±δ system,

   

  K. Jin, J. Yuan, L. Zhao, H. Wu, X. Y. Qi, B. Y. Zhu, L. X. Cao, X. G. Qiu, B. Xu, X. F. Duan, and B. R. Zhao

  Phys. Rev. B 74 094518 (2006)

Copyright IOP SC02 2015-